Kam volat, když bobr tropí neplechu?

Náhrada škody a újma

Náhrada škody

Dle zák.115/2000 Sb. je hrazena pouze skutečně vzniklá škoda (okousaný/pokácený strom, poškozená úroda). K ocenění škody v lese slouží lesnická vyhláška č. 55/1999 Sb., mimo les je to pak každoročně aktualizovaná oceňovací vyhláška.

Postup

  1. Do 48 hod od zjištění škodu nahlásit na odbor životního prostředí obce s rozšířenou působností tzv. ORP (např. Břeclav, Hodonín, Kyjov nebo Veselí nad Moravou), na území chráněné krajinné oblasti (CHKO) Správu CHKO (např. Pálava, Bílé Karpaty nebo Moravský kras), na území národního parku na Správu NP Podyjí.
  2. Ten provede místní šetření, vyhotoví protokol, předá Krajskému úřadu JMK, který pak také administruje vlastní žádost o náhradu škody.
  3. Podání žádosti o náhradu škody na KÚ JMK musí proběhnout do 15 dnů od zjištění škody, tedy nejen fyzické škody, ale i její výše za příslušné škodné období (= období max. 6 měsíců od zjištění prvního poškození majetku bobrem).
  4. KÚ JMK žádá Ministerstvo financí (MF) o uvolnění peněz, ty jsou žadateli proplaceny do 4 měsíců od podání žádosti.

Náhrada újmy

Dle ZOPK č.114/1992 Sb. (§58) – hrazeny jsou náklady spojené se ztíženým hospodařením na zemědělské a lesní půdě – např. hospodář nemůže sít, kosit nebo dělat seno na podmáčené louce nebo hospodařit v lese dle příslušného zákona (toto řeší vyhlášky 432/2005 Sb. pro zemědělce a 335/2006 Sb. pro lesníky).

Postup

  1. Neprobíhá v režimu správního řízení z důvodu soukromoprávní povahy věci
  2. Újma náleží majiteli/nájemci pozemku (orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady, louky, pastviny), který je z důvodu ochrany přírody v hospodaření omezen. Patří sem i rybníkářství.
  3. Žádost se na území JMK podává místně příslušnému regionálnímu pracovišti AOPK ČR (např. Brno, SCHKO Bílé Karpaty) nebo (na území NP Podyjí) Správě NP Podyjí zpětně za předešlý rok a to nejpozději do 31. března roku následujícího.